Srbi

Ljudi Srbije su najbolji brand Srbije !

Srbi su narod Balkana nastao mešanjem najdrevnijih predaka Srba, Slaveno-Arijevaca, Ilira, Vlaha i verovatno Dačana i Tračana. Srbi Dačani su nastali iz kultura Lepenskog Vira, Starčeva i Vinče – Raške. Iz Vinčanske civilizacije je raseljavanjem stanovništva nastala Tripoljska kultura i Kukuteni. Iz Tripoljske kulture su nastali Malorusi, Velikorusi i Anti – graničari. Iz Kukuteni kulture su nastali Dačani i Geti, koji su stariji od Anta.

Odrednica Srbin označava brata, saplemenika ili rođaka i po mnogim izvorima i svedočanstvima bi mogla biti mnogo starija od arijanskog ili slovenskog određenja. Od najranijih dana je slovenska rasa istorijski izuzetno značajna, a posebno Srbi ili Servi koji su primanjem hrišćanstva skoro sasvim izmenili svoj dotadašnji način života i običaje

Stari Srbi – kasnije Sloveni – su starosedelačka evropska grana velike skitske rase, koja je oduvek govorila jednim prvobitnim, sveopštim i jedinstvenim jezikom cele rase. Sloveni su iz Stare Germanije došli u Ilirikum u staništa njihovih starih plemenskih srodnika Srba i pomešali se sa njihovim preostacima, čime nije osporena istovetnost reči Sloven. Posebno ime Srba je na latinskom Venetae, njihovi zapadni susedi ih zovu Wenden, a o njihovoj postojbini očito svedoče nazivi nekih srpskih plemena i očuvana mitologija. Ostaci starih Srba se danas nalaze na granici između Saksa i Pruske, u Lužici, i zovu se Lužički Srbi, što je deminutiv od reči lug. Ime po kome se oni samostalno nazivaju je bilo Serbi ili Sirbi.

Prva pojava srpskog imena u pisanim izvorima javlja se u staroindijskom epu RG VEDA /3000-1500 pre n.e./gde se u njenoj osmoj himni pominje izvesni Srbinda, Aleksandar Mitić. Najstariji dokumentovan podatak o srpskom imenu nalazimo najkasnije 69. ili 75. g. naše ere, u poznatoj knjizi Plinija Cecilija Drugog “Poznavanje prirode”. U tom delu Plinii Caecilii Secundi Historia naturalis, VI, c. 7, § 19/ Leipzig, 1875/, nailazimo na srpsko ime u latinizovanom obliku – Serbi. On doslovno kaže: “A Cimmerio accolunt Maeotici, Vali, Serbi, Zingi, Psesii” (Pored Kimerana stanuju Meotici, Vali, Srbi, Zingi, Psesi). Franački istoričar Fredegar prvi put pominje Sorbe 631. godine kao dobro-utemeljeno stanovništvo duž reke Zale. 805. godine Karlo Veliki – Charles the Great /Charlemange/, najveći franački vladar, stvara Limes Sorabicus utvrđenu granicu između svog kraljevstva i Slovena, koja se protezala zapadno od Linca duž toka Dunava do Regensburga, kroz područje Forhajma do Bamberga, severno od Erfurta do Magdeburga i Braunšvajga /Brunswick/ i do Bardovika na reci Elbi. Tri godine kasnije je ova granice proširena od jugoistoka Hamburga na Elbi približno do Kila – Kiel.

Originalne drevne teritorije ovih Venetae, Wenden, Sirbi ili Slovena su bile veoma prostrane i obuhvatale područja središnjeg Balkanskog poluostrva do Baltika, severne i južne obale Crnog mora i područja duž Sarmatske Besarabije, Karpata i Podunavlja. Švajcarski istoričar A. Pikte : Može se sa sigurnošću tvrditi da je postojao jedan narod između Indije i krajnje granice Evrope koji se sastojao od Soraba, Serba i Rašana, čije je zajedničko ime bilo Srbi. Takozvani Iliri su sebe nazivali Venedima, što je bilo dobro poznato i Herodotu i Rimljanima.

Srednjevekovni Serbi nisu samo etničko ime, već titula, naziv za kastu i ime za rasu. Sloveni su u početku bili slovenski narodi koji su bili deo pravoslavnog carstva Vizantije, tj. Srbi, Bugari i deo Rusa oko Crnog mora jer su oni poštovali hrišćanske zakone i knjige – pravoverje. Poznato je da su u vreme Svetog Save, Srbi, Bugari i Rusi govorili istim jezikom – jezikom koji mi danas zovemo staroslovenski. Ime Sloveni, koje je potisnulo srpske nazive je mnogo kasnijeg porekla /od 6. veka/, nastalo od izvorne srpske reči slava, što znači  ‘slavan-slavan’, ili od maternje reči slovo, koja znači ‘slovo ili govor’. Izraz Slaveni ili Sloveni na slovenskom jeziku označava odrednicu ‘slavan‘. ‘Skla-Veni’ je spoj dve različite reči – ‘Scoloti’ i ‘Veneti’. Veni, Anti, Vandali i Veneti čine ceo spektar srpskog imena. Scoloti su istočni Skiti ili hapologrupa R1a, a Veneti pripadaju I2 haplogrupi ili naslednom evropskom muškom potomku.

Sve brojniji naučnici i istraživači se uporno bore protiv lažne istorije Srbije, poput naučnog istraživanja Atlas Linguarum Europae – Mario Alinei, tvrdeći da su stari Srbi na širem području današnje Evrope, na britanskim ostrvima, u prostranstvima Rusiji i dalje, kao i u našim današnjim prostorima Srbije, živeli pre više od 7.500 godina, poštujući svoje prastaroizvorno vedsko pravoslavlje – znanje o ustrojstvu svemira, funkcionisanju života i smrti. Drevni Srbi su imali nesvakidašnju mitologiju i poštovali mnogo božanstava, nasleđenih iz vedske kulture – vrhovnog izvora iz koga sve potiče – koncept tri nivoa sveta koji se međusobno prožimaju – raj, zemlju i podzemni svet. U Sloveniji je planina Triglav sa tri planinska vrha, najistaknutiji simbol nacije, nazvana u čast srpskog boga Triglava. Srbi poštuju simbol Da Arije i dvoglavog orla koji je i danas na nacionalnom grbu Srbije, predstavljajući četiri pre-rase koje su naseljavale četiri dela prakontinenta, označavajući međusobni kosmički sklad tela, duše, duha i svesti.

“Srbi su kao svoj nacionalni moralni ideal još uvek zadržali svoje ‘istorijsko znanje‘ drevnog arijanskog poštovanja iskrenosti, otvorenosti i velikodušnosti, bez obzira koliko su mnogi od njih daleko u zastupanju ovih vrednosti”. Momčilo Selić. Neki istraživači određuju Srbe i Srbiju kao one of the gateways to the civilized Europe’ – The Guardians of the Gate, Robert George Dalrymple Laffan

Mavro Orbini navodi da se “iz Skandinavije, oko 1460. pre Hrista, Sloveni iseljavaju i šire po beskrajnoj Sarmatiji, pojavljujući se pod različitim imenima – Venedi, Sloveni, Anti, Verli (Eruli), Alani (Masageti), Hiri, Skiri, Sirbi, Dake…“, dok na Balkanu među Slovene, koje sam u svom delu jasno identifikuje isključivo kao Srbe, ubraja i Ilire, Tračane, Spore, Rosolane, Rašane. U istom delu Orbini identifikuje Tračane, Skite, Dardance, Vende, Ante i Spore kao Srbe. Drevnost zemljoradničkog domorodačkog naroda Srba na Balkanu, u srednjem Podunavlju i pri-alpskim krajevima se može pratiti do 1. veka pre nove ere. Prema Tacitovog Istoriji, u kojoj opisuje njemu savremene vojničke i civilne događaje u periodu od 54. do 70. godine nove ere, u rimskim provincijama oformljenim na okupiranoj teritoriji Srba, identifikovano je i pokazano desetak staroposedničkih zemljoradničkih srpskih plemena, po imenima: Servi, Vendi, Severi, Raci /Raeti/, Sveborumi /Svebi/, Undi /Vndi, Vindicis, Vndique populatio, Vindice, Vindonissae, Vindicem, De Vindix/, Boji /Voji, Boii/, Urbi (Vrbi), Toti /Teti/, i ona koja se označavaju po provincijama /Dalmati, Panoni i drugi/. Srpske provincije u kojima stalno žive jedino pomenuta plemena Srba su Panonija sa Panonskim Alpima, Mezija, Ilirik, Dalmacija, Vendika na Uni, Liburnija, Vendika uz krajnje severno Jadransko primorje, Racija i Norik kao prialpske provincije. Istovremeno Srbi žive u zapadnoj ili panonskoj Sarmatiji /Sarmatae Servi/, kao slobodnoj državi između Dunava i Tise. „Stanovnici Bosne i Srbije vode poreklo od jednog od najstarijih i najrasprostranjenijih naroda – od starih Ilira“.

Srbi su uglavnom snažne “balkanske genetike“, pravdoljubivi, slobodoljubivi, neustrašivi, maštoviti, kreativni, velikodušni, tvrdoglave inadžije, ali i veoma porodični i izrazito umetnički sposobni, iako nemaju svet o tome. Ukoliko niste prethodno rezervisali smeštaj, toplo preporučujemo da pitate svoje domaćine za savet i preporuku o Vašem sledećem željenom smeštaju, jer će uvek rado pomoći. Mnogi za Srbe kažu da su veoma srdačni, ponosni, hrabri, pravdoljubivi, otvoreni, prostodušni, strastveni, preduzimljivi, lakoverni, velikodušni, brižni i izuzetno gostoprimljivi.

Ljudi u Srbiji /pogotovo mlade generacije/ znaju prilično dobro engleski jezik, što olakšava komunikaciju sa gostima iz inostranstva. Turisti, posebno Amerikanci, nisu još uvek česti gosti u Srbiji, ali je stanovništvo uvek oduševljeno interesovanjem posetilaca za srpsku kulturu i istoriju.

Rukovanje sa predstavljanjem je u Srbiji uobičajeni način pozdravljanja. Rukovanje je oblik poštovanja i od najdrevnijih vremena potvrđuje da onaj koji pruža ruku da se rukuje – nije naoružan. Smatra se čak nepristojnim međusobno upoznavanje bez rukovanja. Drugi karakterističan srpski pozdrav su tri prsta desne ruke podignuta ka nebu. Ovaj način pozdrava javlja se za vreme Prvog i Drugog srpskog ustanka, gde tri prsta simbolično predstavljaju krst, što je ujedno i pozdrav Svetom Trojstvu. Kada se krstimo, koristimo upravo ta tri prsta, palac, kažiprst i srednji prst, koji kada se spoje predstavljaju Jedinstvo Trojstva.

Kada se osobe u Srbiji bolje poznaju, pri susretu se tri puta poljube. To je u skladu je sa pravoslavnim običajima u Srbiji i predstavlja opšti način pozdravljanja bliskih osoba i ima posebno značenje, jer se Srbi ljube u ime života, smrti i u ime časti. Prvi poljubac: u ime života, proslavlja vrednosti života, da se živi životom dostojnog časnog čoveka. Drugi poljubac: u ime smrti, posvećuje se sa dužnim poštovanjem najbližim pokojnicima, kao i našim slavim predcima. Treći poljubac: u ime časti, u hrišćanskom duhu poručuje da se živi u časti hrišćanskih vrlina.

Habsburgovci i Engleska su se odužili Srbima otimanjem srpskih teritorija koje su izlazile na more, kao što je Arbanija – današnja južna Albanija, stvorivši od srpske istorije veštačku naciju Turaka – Albanaca na području srpskog starosedelačkog stanovništva. Pismo crnogorskog vladike Petra I Petrovića Njegoša britanskim diplomatama najbolje odražava Evropljanje koji su kroz NATO akcije preuzeli osmanski model osvajanja Balkana. Njegoš je optužio evropsku politiku za neprijatelja pravoslavnog bića, čiji je mač ‘mrtva turska ruka koja ga drži pod našim grlom’. Nagrada je iskrivljavanje srpske istorije, istorije Poljaka i Slovena, od kojih su Nemačka i Austrija prisvojile primat u Evropi, iako njihove države nisu postojale u vreme Šarlemana.

Uzastopno stradanje pod stranim osvajačima doprinelo je neustrašivosti i izdržljivosti, ali i plemenitosti Srba, i doprinelo velikoj moralnoj energiji i dragocenim intelektualnim sposobnostima. Srbi su formirali svoju tradiciju u borbama za političku nezavisnost i kulturnu samosvojnost, razvivši svojevrsni epski narcizam kao vrstu iluzije da je moguće odupreti se svakoj sili, bez obzira na njenu snagu. Srbi su emotivni i često dostojanstveno govore o svojoj istoriji i očekivanjima u budućnosti. Najverovatnije zahvaljujući svojoj naslednoj genetici, Srbi su veoma istrajni, izdržljivi, energični i pozitivni. Srbi rade na razvoju svoje voljene Srbije i raduju se budućnosti, svesni problema sa kojima se zemlja suočava /raspad Jugoslavije, ratovi na Balkanu i 15 godina izolacije je uništilo jaku privredu nekadašnje Jugoslavije/.

Južni Sloveni (ili Jugosloveni) su jedna od pet glavnih etničkih grupa na Balkanskom poluostrvu, koju čine Srbi, Hrvati i Slovenci. Iako je pokret političkog ujedinjenja ovih naroda započeo početkom 19. veka, južni Sloveni su istorijski bili podeljeni i pod upravom različitih sila, kao što su Turska, Italija, Austrija, Mađarska i Bugarska.

U Srbiji, po popisu iz 2006. godine živi 9797000 stanovnika, koje čine većinski Srbi, te ostale nacionale zajednice – Albanci, Mađari, Slovaci, Rusini, Rumuni, Hrvati, Crnogorci, Bugari i Makedonci i drugi. Vojvodina je jedna od etnički najraznovrsnijih teritorija u Evropi, sa više od 25 različitih nacionalnih zajednica. Prema poslednjem popisu iz 2002. godine, pokrajina Vojvodina ima oko 2 miliona stanovnika, od kojih su 65% Srbi, 14,3% Mađari, 2,79% Slovaci, 2,78 Hrvati, neopredeljeni 2,71%, Jugosloveni 2,45%, Crnogorci 1,75%, Rumuni 1,50%, Romi 1,43%, Bunevci 0,97%, Rusini 0,77%, Makedonci 0,58%, regionalno opredeljeni 0,50%, Ukrajinci 0,23% i druge nacionalne zajednice – Albanci, Slovenci, Nemci, Poljaci, Kinezi ….

Po Ustavu Srbije, zvanični jezik u Srbiji je srpski, dok su u Vojvodini sledeći jezici takođe zvanični – rumunski, rusinski, mađarski, slovački i hrvatski, a na Kosovu i Metohiji su srpski i albanski zvanični službeni jezici.

Jezik koji Srbi govore se naučno najčešće naziva srpsko-hrvatskim jezikom. Ovaj jezik koriste Srbi i Hrvati, kao i slovenski Muslimani u Bosni i Hercegovini i području Sandžaka – regiona srednjovekovne Raške, koji danas određuje granično područje između Srbije i Crne Gore. U prošlosti su takođe postojali narodi koji su koristili isti jezik, ali nisu bili ni Srbi, niti Hrvati. Hrvati ovaj jezik zovu hrvatski, a Srbi srpski. Ćirilica je zvanično pismo u Srbiji, ali se uporedo koristi i latinica. Srpsko ćirilično pravilo Vuka Stefanovića Karadžića glasi : “Piši kao što govoriš, čitaj kako je napisanoVuk Stefanović Karadžic. Zbog istorijskih razloga, srpski, koji je nekada bio deo srpsko-hrvatskog ujedinjenja je doneo upotrebu latinice. Ćirilično pismo, poznato i kao srpska azbuka, po starom nazivu slova kojima počinje je pismo koje koriste neki istočni i južnoslovenski jezici – beloruski, bugarski, makedonski, ruski, rusinski, srpski i ukrajinski, kao i mnogi drugi jezici nekadašnjeg Sovjetskog Saveza, Azije i Istočne Evrope.

‘Gotovo da ne postoji nacija koja je više propatila od Srba. Od vremena slave i vrhovne vlasti, kada je srpskoj upravi pripadao skoro ceo severni deo Balkanskog poluostrva – Helma, kao i veliki deo koji danas čini Austriju, srpski narod je propatio u ropstvu u naletima brojnih osvajača iz Azije, posle Bitke na Kosovu Polju, 1389. godine. Evropa nikada neće moći da oduži veličanstvenu uslugu koju duguje Srbima za usporavanje varvarskih osvajanja, žrtvujući svoju slobodu.’ Nikola Tesla

SHARE IT: