Panacomp etički kodeks

Jedna od ključnih smernica poslovne filosofije i razvoja koju je PANACOMP Zemlja čuda LCC Srbija isplanirao i primenjuje je Poslovni etički kodeks – Pravilnik poslovne kulture koji predstavlja statutarno i programsko etičko delovanje u okviru svih poslovnih sektora. Etički kodeks turističke agencije Panacomp zemlja čuda – Panacomp Wonderland Travel Lufthansa City Center Srbija predstavlja uputstvo za etičko ponašanje, vrednosti i principe koje naša agencija očekuje da primene dobavljači i njihovi zaposleni, partneri, agenti i klijenti, u ime i za račun turističke agencije Panacomp zemlja čuda – Panacomp Wonderland Travel Serbia.

Poslovnom saradnjom sa turističkom agencijom Panacomp zemlja čuda – Panacomp Wonderland Travel Lufthansa City Center Srbija, klijenti i posetioci imaju sigurnost da je u pitanju ugledan, profesionalni organizator događaja – “PCO” i izuzetno iskusan poznavalac destinacija Balkana – “DMC” koji svojim delovanjem može unaprediti čovečanstvo.

Dobrodošli su organizatori kongresa, konferencija, skupova, događaja, poslovnih putovanja, pružaoci usluga smeštaja i ishrane, dobavljači usluga ili tour operatori koji žele da na svom tržištu po visokim moralnim standardima pruže i/ili rezervišu turističke usluge i turističke ponude Srbije i Balkana. U prepoznavanju potrebe da se osigura zdrava budućnost planete, turistički stručnjaci su odgovorili na izazove i pokazali interesovanje za pitanja kao što su bruto nacionalna sreća, kvalitet života i održivi razvoj.  

Naše stručno osoblje, dobavljači roba i usluga, volonteri i svi aktivni partneri usvajaju Poslovni kodeks – Pravilnik poslovne kulture i politiku privatnosti o zaštiti ličnih podataka, sa sledećim principima.

1. Saradnja sa lokalnim službama, dobavljačima roba i usluga iz privatnog sektora, građanskim i nevladinim sektorom u odabiru destinacija, njihovom predstavljaju, razvoju i turističkoj upotrebi, uvođenjem istih u zajedničko planiranje, donošenje odluka i realizaciji-izvršenju programa Panacompa zemlja čuda. Predlaganja u organizacione i druge odbore zadužene za realizaciju turističkih programa na lokalnom nivou, organizacija događaja, skupova i manifestacija uz aktivno učešće lokalnih partnera i stanovništva; učešće u uspostavljanju robnih marki određenih proizvoda za zaštićenim poreklom.

2. Omogućavanje društvenih i kulturnih uticaja kroz poslovanje i programske aktivnosti Panacompa zemlja čuda, poštovanjem rasnih, verskih, polnih, političkih, filozofskih, moralnih različitosti i osetljivost na ulturu domaćina kroz poštovanje tolerancije, solidarnosti i humanosti – intenzivna upotreba sadržaja raznovrsnog skupa kulturnih i istorijskih mesta koji predstavljaju kulturu i identitet lokalnog stanovništva u planiranju i realizaciji turističkih programa i skupova, kontinuirane posete i informativni sastanci sa seoskim domaćinima zbog postizanja međusobnog poverenja u odnosima, razmene iskustava iz prakse po pitanju usaglašavanja različitosti običaja, načina života, verskog, rasnog i polnog opredeljenja posetilaca. Panacomp zemlja čuda ne diskriminiše različitosti po osnovu pola, starosti, vere, plemena, kaste, društvenog statusa, invaliditeta, nacionalnosti, članstva u radničkim organizacijama, političkog opredeljenja, seksualne orijentacije ili bilo koje druge lične odlike i karakteristike.

3. Regulisana i odgovorna poseta arheoloških nalazišta, istorijskih mesta, spomenika, verskih objekata i svetilišta, što doprinosi njihovoj zaštiti i očuvanju, informisanje posetilaca o pravilima ponašanja – usmeravanje posetilaca i predstavnika da se ponašaju i oblače u skladu sa normama i običajima lokalnog stanovništva, čak i kada drugi to ne primenjuju.

4. Potpuna i precizna informisanost posetilaca o običajima i kulturi domaćina u cilju prilagođavanja njihovih potreba istima i njihovoj međusobnoj sigurnosti, beznednosti i ispunjenju očekivanja, potreba, želja i zahteva posetilaca, sprečavanje pretnji, napada, nasilja, kidnapovanja, terorističkih aktivnosti i nanošenja telesnih i duševnih povreda posetilaca i stroga osuda i kažnjavanje za uništavanje prirodnih i kulturnih dobara od strane posetilaca, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

5. Zaštita i očuvanje prirodnog okruženja, smanjivanje uticaja na prirodu i revitalizacija prirodnog ambijenta u planiranju, razvoju i realizaciji turističkih programa, korišćenje smeštajnih kapaciteta u obliku seoskih turističkih domaćinstava i etno naselja, planiranje upotrebe opreme i ljudskog potencijala za sakupljanje i odlaganje smeća

6. Upotreba ambalaže od prirodnih i recikliranih materijala u promotivne svrhe i tokom izvršenja turističkih usluga putovanja ili tokom boravka posetilaca u destinacijama.

7. Smanjena potrošnja čiste pijaće vode u destinacijama koje posećuju i u kojima borave posetioci

8. Smanjeno korišćenje mobilnih telefona u destinacijama koje posećuju i u kojima borave posetioci

9. Zapošljavanje lokalnog stanovništva kao efikasne radne snage, sa poštenim isplatama honorara, uz prethodno i stalno obučavanje po potrebama angažovanja

10. Uljučivanje domaćih proizvoda, suvenira, rukotvorina u turističke programe, organizovanje izložbi, folklornih nastupa i podsticanje lokalnih proizvođača da usavršavaju kvalitet i obim svojih proizvoda, primeren interesovanju posetilaca, direktnim kontaktima, preporukama ili predstvljanjem u brošurama ili web prezentacijama.

11. Odnosi sa posetiocima koji im garantuju potpunu privatnost, zdravstvenu i ličnu bezbedonost; odgovorna održivost uslova destinacije i turističke lokacije-destinacija; revitalizacija i korišćenje iskustava i znanja lokalnog stanovnistva kroz sprovođenje radionica rukotvorina, starih zanata ili obavljanja redovnih poslova lokalnog stanovnistva i interaktivnog učešća posetilaca u kulturnim i drugim društvenim događajima.

12. Sprečavanje trgovine ljudima, opojnim drogama, oružjem, starinama istorijske i kulturne baštine, zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama i zloupotrebe dece kao radne snage i javna osuda, prijava uočenih slučajeva takvog ponašanja nadležnim oganima i zahtevanje najstrožih sankcija za počinioce. Poštovanje i posvećenost ljudskim pravima, radničkim pravima i strogo protivljenje modernom robovanju, trgovini ljudima i prinudnom radu; Svi koji su u vezi sa agencijom Panacomp zemlja čuda će nadležnim službama prijaviti bilo kakvu osnovanu sumnju ili uverenje o fizičkoj ili seksualnoj zloupotrebi deteta, fizički ili emotivno zapuštenom detetu, izloženom bilo kakvom obliku nasilja ili pretnje, detetu izloženom bilo kom obliku seksualnog iskorišćavanja, uključujući posedovanje, izradu i distribuciju dečije pornografije, online nagovaranje, namamljivanje ili prikazivanje bestidnog, sramotnog i nepristojnog materijala

13. Sprečavanje i zabrana podmićivanja, stroga obaveza izbegavanja sukoba interesa i monopolskih sporazuma na svim nivoima.

14. Promovisanje i unapređenje svesti o brojnim koristima turizma na nacionalnom nivou, stalnim sprovođenjem pojedinačnih i konkretnih aktivnosti na lokalnom nivou /praćenje efekata i upoređivanje rezultata među dobavljačima istog sektora, sa sagledavanjem problema i njihovim otklanjanjem tj. kontinuiranim promovisanjem primera dobre prakse.

15. Aktivna stručna i tehnička pomoć u organizaciji seminara, skupova, studijskih putovanja i stručnih tura i sastanaka sa domaćim i međunarodnim partnerima i novinarima

16. Saradnja sa dobavljačima dobara i usluga po principima održivosti, selektivnim odabirom isključivo onih koji ih sprovode, razvijanjem i afirmacijom mira, tolerancije, nenasilja, saradnje i razumevanja među ljudima, bez obzira na njihova nacionalna, polna, politička i verska opredeljenja.

17. Panacomp zemlja cuda – Panacomp Wonderland Travel poseduje i upravlja podacima prikupljenim od klijenata ili preko websajta https://www.panacomp.net u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti /„Službeni glasnik RS“ broj 87/2018/, pod najvišom poverljivošću, jer je privatnost od najvišeg značaja u našem poslovanju. U skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, kao i EU, Panacomp zemlja čuda primenjuje čvrste bezbednosne procedure u korišćenju ličnih podataka klijenata u cilju sprečavanja njihovog nezaonite i neovlašćene upotrebe od eventualnog pristupa neovlašćenih lica, kao i od gubitka, uništenja ili oštećenja. Panacomp zemlja čuda obrađuje podatke o ličnosti fizičkih lica u svrhu pružanja turističkih usluga svojim klijentima i u druge svrhe se ne mogu koristiti bez izričite saglasnosti klijenta. Obrada podataka o ličnosti je neophodna za preduzimanje radnji pre zaključenja Ugovora i za samo zaključenje Ugovora o turističkim uslugama sa klijentom na koga se podaci odnose, za izvršenje ugovora koji namerava da zaključi sa Agencijom. Identifikacione podatke o klijentima i podatke o izvršenim transakcijama Panacomp zemlja čuda čuva trajno u elektronskom obliku. Podaci o ličnosti u papirnoj formi se čuvaju u rokovima propisanim Zakonom. Isti princip potpune poverljivosti podataka o informacijama, raspoloživosti i statusu rezervacija posetilaca primenjujemo u stručnom i efikasnom pružanju usluga, sa najvećom pažnjom i tajnošću. Prikupljene podatke ne delimo trećim licima, osim onima koji su zaduženi za sigurnost naših gostiju, koristeći ih isključivo u cilju upravljanja rezervacijama i komercijalne delatnosti agencije Panacomp zemlja čuda.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

SHARE IT: