Manastir Svetog Đorđa Kurbinovo

Crkva posvećena Svetom Đorđu se nalazi u regionu Prespanskog jezera, u blizini živopisnog sela Kurbinova, zagrljena prekrasnim obroncima planine i Nacionalnog Parka Pelister. Po vremenu oslikavanja fresaka i grčkom natpisu u severnom delu crkve, veruje se da je crkva Svetog Đorđa sagrađena 1191. godine, iako još uvek nema drugih pouzdanih podataka o zadužbinaru i vremenu njenog nastanka. Natpis u Kurbinovu je ispisan crnim slovima, u četiri reda, na svetloj, crvenkasto-smeđoj pozadini, na polju trapezoidnog oblika, na istočnoj strani ozidane časne trpeze. To je bio istroijski period tokom koga je Vizantijsko carstvo upravljalo područjem današnje Republike Makedonije, posle vladavine Cara Samuila, prvog slovensko-makedonskog cara i osnivača prve srednjovekovne slovensko-makedonske države. Crkva Svetog Đorđa u Kurbinovu je zidana kamenom, a opeka je korišćena pri gradnji oltarske bifore, arhivolti i luneta iznad ulaza i delimično oko njih. Spolja je crkva u Kurbinovu bila prekrivena malterom, na kojem je pre živopisanja unutrašnjosti i zapadne fasade fresko tehnikom oponašano zidanje kamenom i opekom. U 19. veku je crkva Svetog Đorđa u selu Kurbinovu obnovljenja, a tokom prvih decenija 20. veka su joj dodati drvena tavanica i trem, kada su južni i severni ulazi zatvoreni i pretvoreni u prozor.

Ono što posebno očara i zadivi posetioca Crkve Svetog Đorđa Kurbinovo su freske manastira Sveti Đorđe, slične freskama u manastiru Svetog Pantelejmona u blizini Skopja, koje su podeljene u tri zone i predstavljaju pravi vrhunac umetničke veštine doba vizantijske umetnosti Komnena u Makedoniji. Na zapadnoj fasadi manastira Svetog Đorđa se vide ostaci fresaka koje prikazuju ženski i muški lik u prirodnoj veličini, u carskim odorama, kao i prikaz crkvenih velikodostojnika. Ove freske najverovatnije prikazuju ličnosti koje su sagradile malu, originalnu crkvu.

Freske u unutrašnjosti crkve Svetog Đorđa u Kurbinovu su podeljene u tri nivoa, koji obuhvata biblijske predstave života Isusa Hrista i presvete Bogorodice. Odlikuje ih izražajan, energičan, živahan stil, sa naglašenom vitkošću figura naslikanih u pokretu, kao i tanan prikaz unutrašnjih osećanja likova naslikanih u dramatičnim scenama. Tipičan je prikaz raskošno bogatih nabora na odeći, kao u baroku, sa brojnim oživljenim preklopima. Freske manasitra Svetog Đorđa predstavljaju scene iz života Isusa Hrista i Bogorodice. U oltarskoj apsidi je naslikana kompozicija Blagoveštenja, koja je doprinela jedinstvenosti ove crkve da postane deo najboljih ostvarenja vizantijskog fresko-slikarstva. Prikaz arhanđela Gavrila se ističe među freskama i postao je simbol i obeležje srednjovekovne svetinje u Kurbinovu, a deo ove freske se nalazi na poleđini makedonske novčanice of 50 denara. Zanimljivi su retki prikazi Isusa Hrista i patrona crkve, Svetog Đorđa, predstavljenih u monumentalnoj veličini, od severnog zida prema južnom zidu. Najizražajnije među freskama manastira Svetog Đorđa u Kurbinovu su portreti Svete Ane i ćerke Marije, Bogorodice, naslikani u donjoj zoni južnog zida naosa, kao i prikazi makedonskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, koji su naslikani u oltarskom prostoru. Prikaz Svetog Metodija je najstariji portret za koji se zna u čitavom slovensko-viznatijskom svetu. Na suprotnoj strani od njih je prikaz Svetog Klimenta Ohridskog. Freskoslikarstvo manastira Svetog Đorđa u Kurbinovu je spoj nespojivog u jedinstvenu suštinu, veza između vrhunca njegove elegancije i snažnog izraza.

 

 

SHARE IT: