Gornje Podunavlje Specijalni rezervat prirode

Gornje Podunavlje Specijalni rezervat prirode

U severozapadnim delovima Bačke, uz levu obalu Dunava, graničeći se sa Hrvatskom i Mađarskom, prostire se retko očuvan prirodni kompleks plavnog i močvarnog područja, nepravilnog i izduženog oblika, kao autentično svedočanstvo izvorne prirode – Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje. Duž susedne, hrvatske obale Dunava prostire se Park prirode “Kopački rit”, dok se na sever, Specijalni Rezervat prirode Gornje Podunavlje graniči sa Nacionalnim parkom Drava i sa njima čini jednu od najvećih močvarnih celina Evrope. Međunarodni koordinacioni savet UNESCO programa “Čovek i biosfera”, na zasedanju u Parizu je 2017. odlučio da rezervat biosfere “Bačko Podunavlje” bude upisan u Svetsku listu rezervata biosfere. U okviru rezervata biosfere “Bačko Podunavlje” koji se prostire na područjima opština Sombor, Apatin, Odžaci, Bač i Bačka Palanka na površini od 176.635 hektara su četiri zaštićena područja prirode.

Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje obuhvata dva velika rita – Monoštorski i Apatinski, koji zajedno čine područje od 19 605 ha šuma, livada, bara i močvara, uključujući i samu reku Dunav i njene meandre. U Specijalnom Rezervatu prirode Gornje Podunavlje je prisutna 51 vrsta sisara, 248 vrsta ptica, 50 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca, 9 vrsta gmizavaca, ogroman broj beskičmenjaka, od kojih se izdvaja fauna leptira sa preko 60 vrsta dnevnih leptira, te više od 1000 biljnih vrsta… Među najznačajnijim retkim vrstama faune zaštićenog prirodnog područja Gornjeg Podunavlja su najzastupljeniji orao belorepan, crna roda, smeđa patka, divlja mačka, vidra, evropski jazavac, kao i najveća populacija jelena u Srbiji. Sa mnoštvom rukavaca, bara i kanala, bogatim biljnim i životinjskim svetom, područje Gornjeg Podunavlja je idealno za upražnjavanje mnogobrojnih rekreativnih i turističkih aktivnosti. Nacionalni park Fruška gora i Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje su decembra 2014. godine u Briselu dobili prestižnu Evropsku povelju Europarc Federacije za održivi turizam.

Ekocentar „ Karapandža“  u Specijalnom Rezervatu prirode Gornje Podunavlje ima radno vreme za posetioce od 10.00 do 18.00h svakim danom. Usluge koje Ekocentar Karapanža posetiocima su : šetnja po obeleženim šetnim stazama bez vodiča –cena 250,00 din u trajanju od 2 do 3 h; –    šetnja po obeleženim šetnim stazama sa vodičem – ulaznica 100,00 dinara za odrasle, deca 50,00 dinara, vodič po grupi 3.420,00 dinara, vreme po dogovoru,min 2 h; iznajmljivanje čamaca na veslanje sat vremena 288,00 dinara; iznajmljivanje čamca na dan 2.335,00 dinara; iznajmljivanje čamaca na motor 8.239,00 dinara/dan; korišćenje kanua u SRP“Gornje Podunavlje“ – 250 dinara/sat; korišćenje kanua u SRP“Gornje Podunavlje“ – 600 dinara/dan; iznajmljivanje bicikla u SRP“Gornje Podunavlje“ – 150 dinara/sat; iznajmljivanje bicikla u SRP“Gornje Podunavlje“ – 350 dinara/dan

U neposrednoj blizini Rezervata Gornje Podunavlje, na njegovom obodu, nalazi se sedam sela, Bački Breg, Bezdan, Bački Monoštor ili Sonta i druga, sa upečatljivim kulturnim identitetom i turistički vrednim folklorom, koji uz prirodne blagodeti doprinose nezaboravnim doživljajima, istovremeno obezbeđujući jedinstveno zanimljive turističke usluge – smeštaj i ishranu.

Palić i Gornje Podunavlje Team Building

SHARE IT: