Arheološko nalazište Starčevo

Arheološko nalazište Starčevo

Starčevo se nalazi na levoj obali Dunava, 8 km od Pančeva, sa desne strane puta Pančevo-Starčevo. Arheolosko nalaziste Starčevo je zapravo na ulazu u selo Starčevo, vazdušnom linijom udaljeno oko 8 km od nalazišta Vinča. Zbog izuzetnog značaja otkrivenih nalaza na lokalitetu Starčevo (naročito specifične keramike slikane belom, crnom i crvenom bojom), kultura starijeg neolita na prostoru centralnog Balkana dobila je ime Starčevačka kultura.

Lokalitet u Starčevu je otkriven 1912. godine, prilikom eksploatacije zemlje za potrebe ciglane koja je radila do 1919. godine, a do danas je u velikoj meri devastiran (Fewkes, Goldman, Ehrich 1933: 35). Na lokalitetu Starčevo su otkrivene zemunice prečnika 2-6 m, kružnog i elipsoidnog oblika, od kojih su dve sadržale peći. U samom naselju, među zemunicama je pronađeno nekoliko grobova, kao i brojni predmeti, kameno i koštano oružje i oruđe. Proučavanje specifične starčevačke keramike i njenih veza sa slikanom keramikom neolitskih kultura u Podunavlju, Grčkoj i Bliskom Istoku omogućava otkrivanje pravaca kretanja prvih nosilaca neolitskih kultura u našim oblastima. Starčevačka kultura je u svojoj najmlađoj fazi, periodu starijeg neolita, bila paralelna sa vinčanskom kulturom. Efekti Starcevacke kulture su, osim za podrucje Transdanubije, bili znacajni za ostali deo centralne i severne Evrope, jer se ona tokom 200 godina prosirila prema severnoj i centralnoj Evropi, obuhvataju povrsinu od oko 400.000 km2, od Rajne na zapadu do reke Bug na istoku.

SHARE IT: