Opšti uslovi 2019. Panacomp zemlja čuda

Panacomp zemlja čuda LCC Srbija ima polisu osiguranja od insolventnosti i kompenzaciju štete osiguravajuće kuće “Milenijum osiguranje” Srbija.

Panacomp zemlja čuda LCC Srbija ima licencu Ministarstva turizma Republike Srbije OTP 535/2010

Bezbednost ličnih podataka i privatnost klijenta je bitna za Panacomp zemlja čuda. Ime, adresa, e mail adresa, JMBG, ulica i broj, telefonski broj su podaci pohranjeni u arhivi TA Panacomp zemlja čuda LCC Srbija. TA Panacomp zelja čuda LCC Srbija – Panacomp Wonderland Travel LCC Serbia je odgovorna za čuvanje ličnih podataka potencijalnog klijenata, kao što su ime, e mail adresa, broj telefona, adresa, ulica i broj, tj podaci koji se prikupljaju prilikom rezervacije turističkih usluga. Panacomp zemlja čuda LCC Srbija – Panacomp Wonderlad Travel LCC Serbia prikuplja i dodatne podatke o klijentu, kao što je adresa stanovanja, datum rođenja, broj pasoša, potrebe o ishrani ili dijetetske potrebe, podaci o alergijama, o osiguranju i druge koji se odnose na prijavu i rezervaciju usluga. Konačno, Panacomp zemlja čuda LCC Srbia – Panacomp Wonderland Travel LCC Serbia ima pristup imenima, brojevima telefona i e mail adresama svojih klijenata, koji se prikupljaju tokom rezervacije usluga i mogu se koristiti isključivo u hitnim slučajevima.

Putnik je upoznat da je organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i  saglasan je da Lični podaci Putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanju kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, E mail adresa, poštanska adresa stanovanja… koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora putovanja i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima. 

PANACOMP zemlja čuda LCC Srbija – Panacomp Wonderland Travel LCC Serbia neće prodati, iznajmiti, trgovati ili dati lične podatke klijenta bilo kojoj drugoj organizaciji. Da bi se sprovela rezervacija i potvrdilo nesmetano korišćenje turističkih usluga Panacomp zemlja čuda LCC Srbija – Panacomp Wonderlad Travel LCC Serbia, Panacomp zemlja čuda – Panacomp Wonderland Travel LCC Serbia mora upotrebiti lične podatke klijenta, kao što je ime, adresa, posebni zahtevi…. PANACOMP zemlja čuda LCC Srbija – Panacomp Wonderland Travel LCC Serbia ima punu odgovornost za primenu odgovarajućih sigurnosnih mera radi zaštite ličnih podataka klijenta, kome garantuje da neće proslediti lične podatke drugom licu koje nije odgovorno za deo turističkih usluga ili putovanja.  Panacomp zemlja čuda LCC Srbija – Panacomp Wonderland Travel LCC Serbia mora pružiti lične podatke klijenta odgovarajućim institucijama ili određenim dobavljačima usluga koje klijent koritsti, kao što su avio kompanije, hoteli, prevoznici… ukoliko je uveren da pružanje ovih podataka je neophodno za poštovanje zakonske regulative, ili radi zaštite svojine ili sigurnosti Panacomp-a ili dobavljača i njihovih radnika, korisnika ili drugih subjekata. Buduće promene politike zaštite ličnih podataka TA Panacomp zemlja čuda LCC Srbija – Panacomp Wonderland Travel LCC Serbia će biti blagovremeno objavljene na web stranici www.panacomp.net.

SHARE IT: